اورژانس پیش بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی نیشابور گفت: به همت کارشناسان اورژانس ۱۱۵ بیش از ۷۰۰۰ نفر کمک های اولیه آموزش دیدند. مصطفی افشارنیک گفت: در ادامه آموزش های صورت گرفته توسط اورژانس ۱۱۵ آموزش کمک های اولیه از جمله آشنایی با اورژانس ۱۱۵، احیای قلبی ریوی، ...

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی نیشابور گفت: با پرواز بالگرد اورژانس ۱۱۵ آقای ۶۶ ساله نجات یافت. مصطفی افشار نیک گفت: در ساعت ۱۰:۳۸ پنج شنبه سی ام دی ماه به دنبال تماس از مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی ۲۲بهمن با مرکز ارتباطات اورژانس، مبنی بر درخواست ان...

با اعلام روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور دو هزار و ۳۷۴ مورد خدمت رسانی توسط اورژانس ۱۱۵ در دی ماه سال ۱۴۰۰ انجام شده است. رئیس اورژانس پیش بیمارستانی نیشابور در گفتگو با روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ گفت: حوادث ترافیکی با ۴۹۱ مور...

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی نیشابور گفت: با هوشیاری مسافران قطار و با امدادرسانی به موقع کارشناسان اورژانس ۱۱۵ آقایی ۴۰ ساله نجات یافت. افشارنیک گفت: در ساعت ۲۰:۱۵ دقیقه دوشنبه بیست و هشتم دی ماه در پی اعلام مسافران قطار به مرکز ارتباطات مبنی بر و...